استخدام در پایگان
مدیر داخلی مدیر داخلی

وظایف و مسئولیت ها

۱- تهیه طرح گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و پیش بینی ریسک ها و معضلات احتمالی در مرحله گذار

۲- نظارت، ممیزی و کنترل فعالیتهای مختلف شرکت جهت حصول اطمینان از ارائه خدمات در سریعترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت بر اساس سیاستها و روال های تعیین شده

۳- دریافت و بررسی بازخورد ها از مدیران و کاربران داخلی شرکت و بهبود وضعیت حاضر جهت جلب رضایت کامل آنان

۴- ایجاد ارتباط با مسئولین و کارشناسان فنی شرکت جهت شفاف سازی نیازها و سطوح پشتیبانی، انتقال رخدادها و مشکلات در چهارچوب واستاندارد مشخص، ارائه سرویس به واحد ها و بهبود رویه ها

۵- نظارت بر انجام وظایف مشخص شده جهت حصول اطمینان از انجام به موقع و صحیح آنها

۶- بررسی و بهبود عملکرد پرسنل واحد و ارتقاء شاخص های کیفی آنها بر اساس فاکتورهای تعیین شده در راستای استراتژی شرکت

۷- آرشیو، نگهداری و بروز رسانی اطلاعات مربوط به وضعیت جاری و آتی خدمات و پشتیبانی های واحد

۸- جلسات مستمر و منظم با مدیران و برخی کاربران جهت دریافت بازخورد، نیازها و پیشنهادهای ایشان. مدون کردن، پیگیری جهت امکان سنجی و انجام موارد فوق و ارائه نتیجه به فرد یا تیم مورد نظر

۹- پیگیری و رفع مسائل، نیازها و مشکلات پرسنل

١٠- برنامه ریزی و مدیریت آموزش های لازم به کاربران

۱۱- ارائه گزارشهای مورد انتظار به مدیریت مربوطه